Thông báo
There are total 9 blogs
Thông báo 03/06/2022
Thông tin đăng ký giấy phép mới của Công ty TNHH Kinh doanh PNT

Thông tin cổ đông và cổ phần đăng ký nắm giữ sau khi cổ phần hoá công ty

Thông báo 28/05/2022
Công bố thông tin cổ phiếu/trái phiếu 2022

Thông tin về việc chuyển đổi trái phiếu/vốn góp sang cổ phiếu góp vốn và việc chào bán cổ phiếu bổ sung vốn góp, nâng vốn điều lệ và cổ phần hoá

Thông báo 21/11/2021
Giới thiệu và Hướng dẫn đặt hàng

Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng kênh đặt hàng dành riêng cho cổ đông và khách hàng thân thiết của Veggie Saigon

Thông báo 26/04/2021
Thông tin chào bán trái phiếu 2021

Thông báo về việc tiếp tục chào bán số trái phiếu chưa hoàn tất thủ tuc mua bán và số trái phiếu đã được công ty mua lại

Thông báo 26/04/2021
Thông tin phát hành trái phiếu Veggie Saigon (đợt 2) 2019

Thông tin phát hành trái phiếu Veggie Saigon (đợt 2)

Thông báo 26/04/2021
Thông tin phát hành trái phiếu Veggie Saigon (đợt 1) 2019

Thông tin phát hành trái phiếu Veggie Saigon (đợt 1) Thông tin thay đổi quyền sở hữu trái phiếu Veggie Saigon

Thông báo 25/04/2021
Thông tin chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (đợt 1 - 2021)

Thông tin chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (đợt 1 - 2021)

Thông báo 25/04/2021
Thông tin gọi vốn sản xuất thực phẩm thuần chay 2020 (cập nhật 16.11.2021)

Thông báo về việc kêu gọi góp vốn đầu tư sản xuất thực phẩm chay

Thông báo 25/04/2021
Thông tin trái phiếu thưởng 2019

Thông tin về việc phát hành trái phiếu thưởng cho nhân viên 2019