Quản trị

Có tất cả 7 bài viết

Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon -   Ông Nguyễn Minh Thành
Quản trị

Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon - Ông Nguyễn Minh Thành

Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon PHẦN 2: CỔ ĐÔNG (SHAREHOLDER)
Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon - Bà Huỳnh Thị Ngọc Duyên
Quản trị

Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon - Bà Huỳnh Thị Ngọc Duyên

Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon PHẦN 2: CỔ ĐÔNG (SHAREHOLDER)
Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon - Bà Dương Thị Thuỳ Trang
Quản trị

Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon - Bà Dương Thị Thuỳ Trang

Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon PHẦN 2: CỔ ĐÔNG (SHAREHOLDER)
Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon - Ông Huỳnh Cẩm Phát
Quản trị

Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon - Ông Huỳnh Cẩm Phát

Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon PHẦN 2: CỔ ĐÔNG (SHAREHOLDER)
Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon - Ông Trần Hoàn Thiện
Quản trị

Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon - Ông Trần Hoàn Thiện

Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon PHẦN 2: CỔ ĐÔNG (SHAREHOLDER)
Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon - Bà Phạm Thị Tường Vy
Quản trị

Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon - Bà Phạm Thị Tường Vy

Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon PHẦN 2: CỔ ĐÔNG (SHAREHOLDER)
Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon - Ông Nguyễn Thanh Phú & Ông Eric Trần
Quản trị

Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon - Ông Nguyễn Thanh Phú & Ông Eric Trần

Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon PHẦN 1: NHÀ SÁNG LẬP (FOUNDER)