Quản trị

Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon - Ông Nguyễn Thanh Phú & Ông Eric Trần

Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon - Ông Nguyễn Thanh Phú & Ông Eric Trần
Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon PHẦN 1: NHÀ SÁNG LẬP (FOUNDER)
Chân dung lãnh đạo Veggie Saigon
 
PHẦN 1: NHÀ SÁNG LẬP (FOUNDER)

1/ Ông Nguyễn Thanh Phú (Việt Nam), Thạc sĩ MBA (Malaysia), cử nhân tiếng Anh, CNTT, đã từng nắm giữ các chức vụ quản lý chủ chốt tại Công ty truyền thông VBC, Đại học Tân Tạo, Công ty Cổ phần Công nghệ và Dịch thuật Số Hoá và một số công ty khác, là người sáng lập Veggie Saigon, hiện giữ chức vụ Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật, CEO và một số chức vụ khác tại Veggie Saigon.
 
Thời điểm 2020, ông Nguyễn Thanh Phú nắm giữ 80% cổ phần Veggie Saigon.
 
2/ Ông Eric Trần (Hoa Kỳ), Cử nhân Điện tử - Tự động hoá (Hoa Kỳ), đang làm việc và học thạc sĩ tại Hoa Kỳ, là người đồng sáng lập Veggie Saigon, hiện giữ chức vụ: Giám đốc Nghiên cứu & Phát triển thị trường Hoa Kỳ
 
Veggie Saigon được thành lập trước khi Ông Eric Trần nhập quốc tịch Hoa Kỳ, do đã thay đổi quốc tịch, nhằm thuận lợi hoá trong công tác quản lý, ông Eric Trần đã chuyển quyền điều hành hoàn toàn cho ông Nguyễn Thanh Phú, đại diện quản lý 20% cổ phần Veggie Saigon của mình tại Veggie Saigon.