Thông tin về lãnh đạo và ân nhân của Veggie Saigon

Nhà sáng lập và cổ đông:
1. Ông Nguyễn Thanh Phú
2. Ông Trần Nhật Tân
Giám đốc điều hành/CEO:
Ông Nguyễn Thanh Phú

Cổ đông danh nghĩa:
Bà Huỳnh Thị Cẩm Huyền
Đại ân nhân, cố vấn và người nắm giữ trái phiếu lớn nhất:
- Bà Phạm Thị Tường Vy (nắm giữ 12.000 trái phiếu)

Ân nhân và người nắm giữ trái phiếu:
- Bà Kiều Thị Thuý Diễm (nắm giữ 1.000 trái phiếu)
- Bà Lưu Thị Bích Châu (nắm giữ 1.000 trái phiếu)
- Bà Nguyễn Thị Nhung (nắm giữ 1.000 trái phiếu)
- Bà Lê Thị Canh (Thích Như Hiếu) (nắm giữ 2.000 trái phiếu)
- Bà Lê Thị Minh Thuỳ (nắm giữ 2.000 trái phiếu)
- Bà Lương Tiểu Yến (nắm giữ 1.000 trái phiếu)
- Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc (nắm giữ 1.000 trái phiếu)
- Bà Lê Lưu Quỳnh Nga (nắm giữ 1.000 trái phiếu)
- Bà Trịnh Ngọc Thu (nắm giữ 1.000 trái phiếu)
- Bà Phạm Trần Thanh Nhi (nắm giữ 1.000 trái phiếu)
- Bà Trần Mộng Thuý Vy (nắm giữ 2.000 trái phiếu)
- Bà Nguyễn Ngọc Châu (nắm giữ 1.000 trái phiếu)
- Ông Phan Thanh Doanh (nắm giữ 1.000 trái phiếu)
- Bà Nguyễn Hoàng Anh (nắm giữ 2.000 trái phiếu)
- Bà Nguyễn Thị Mỹ Vân (nắm giữ 2.000 trái phiếu)
Ân nhân và Đại sứ thương hiệu Veggie Saigon (mùa đầu tiên)
- Bà Nguyễn Thị Đẹp
- Bà Nguyễn Mộng Tiên
- Bà Nguyễn Thị Như Quỳnh