Thông tin thay đổi quyền sở hữu trái phiếu Veggie Saigon

Nhằm tạo điều kiện cho các bạn hữu đóng góp vào sự phát triển của Veggie Saigon, bà Phạm Thị Tường Vy đã đồng ý chuyển nhượng 5.000 trái phiếu Veggie Saigon cho các bạn hữu dưới đây:
  1. Ông Phan Thanh Doanh, nhận nhượng 1.000 trái phiếu, tương đương 10.000.000đ (Mười triệu đồng) ngày 14/08/2018. Veggie Saigon bắt đầu tính lãi trái phiếu từ tháng 3/2019 theo yêu cầu của người nắm giữ trái phiếu trước đó. Đã TT lãi trái phiếu đợt 1, 2, 3, 4
  2. Bà Nguyễn Hoàng Anh, nhận nhượng 2.000 trái phiếu, tương đương 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) ngày 16/10/2018. Veggie Saigon bắt đầu tính lãi trái phiếu từ tháng 3/2019 theo yêu cầu của người nắm giữ trái phiếu trước đó. Đã TT lãi trái phiếu đợt 1
  3. Bà Nguyễn Thị Mỹ Vân, nhận nhượng 2.000 trái phiếu, tương đương 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) ngày 14/08/2018. Veggie Saigon bắt đầu tính lãi trái phiếu từ tháng 3/2019 theo yêu cầu của người nắm giữ trái phiếu trước đó. Đã TT lãi trái phiếu đợt 1
Như vậy tổng số trái phiếu mà Bà Phạm Thị Tường Vy đang nắm giữ là: 12.000 trái phiếu, tương đương 120.000.000đ (Một trăm hai mươi triệu đồng)

Tổng số trái phiếu lưu hành: 5.0000 trái phiếu cho người nắm giữ trái phiếu mới và 12.000 trái phiếu cho Bà Phạm Thị Tường Vy.